Αρμόδιες Αρχές

Αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 4557/2018 από τα υπόχρεα πρόσωπα ορίζονται οι εξής αρχές και φορείς:

α) Η Τράπεζα της Ελλάδος για:

 α) τα πιστωτικά ιδρύματα
 β) τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές
 γ) τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης
 δ) τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων
 ε) τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις
 στ) τις εταιρείες παροχής πιστώσεων
 ζ) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος
 η) τα ιδρύματα πληρωμών
 θ) τις ταχυδρομικές εταιρείες, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών
 ι) τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος
 ια) τις επιχειρήσεις της περίπτωσης ιθ` του στοιχείου 3 του άρθρου 3

 β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για:

 α) τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
 β) τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
 γ) τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους
 δ) τις εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης
 ε) τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
 στ) τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
 ζ) τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων

γ) Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.) για τους ενεχυροδανειστές και τους αργυραμοιβούς

δ) Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών

ε) Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για:

 α) τους εξωτερικούς λογιστές-φοροτεχνικούς και τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και τους ιδιώτες ελεγκτές
 β) τους μεσίτες ακινήτων
 γ) τους εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας

στ) Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών για:

 α) τις επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο που λειτουργούν επί πλοίων στην Ελλάδα ή υπό ελληνική σημαία,
 β) τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, καθώς και τα πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές,

ζ) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους

η) Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα πρόσωπα της περίπτωσης ι` της παραγράφου 1 του άρθρου 5

ζ) Το Υπουργείο Ανάπτυξης για τα  φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες και εμπιστεύματα (trusts), όπως αναφέρονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3691/2008.

θ) Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, αρμόδια αρχή είναι η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή των ελληνικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες με τους αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εγκαθιστούν υποκαταστήματα στην Ελλάδα.

 

Μονάδα A', Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

 
Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801
 
+30 210 3426892
 

Μονάδα Β', Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων

 
+30 210 3401922
 
+30 210 3426892 

Μονάδα Γ', Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

 Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801
 
+30 210 3401 951, 946, 945
 
+30 210 3401 944
 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Υποχρέων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
HelpDesk Γ.Γ.Π.Σ. : 
 
+30 210-480-2100
 

Ηλεκτρονική Υποβολή Αναφορών