Μονάδα A', Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

 
Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11 801
 
+30 210 3401901  +30 210 3401938
 
+30 210 3426892
 

Μονάδα Β', Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων

Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11 801
 
+30 210 3401922
 
+30 210 3426892
 

Μονάδα Γ', Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

 
Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11 801
 
+30 210 3401 951, 946, 945
 
+30 210 3401 944
 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Υποχρέων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
HelpDesk Γ.Γ.Π.Σ. : 
 
+30 210-480-2100
 

Ηλεκτρονική Υποβολή Αναφορών