Τυπολογία

Moneyval Typology Research : Money laundering and counterfeiting (MONEYVAL(2008) 22) 

Moneyval Typology Research : Use of securities in money laundering schemes (MONEYVAL(2008) 24)

Ενδεικτικές Τυπολογίες Ασυνήθων ή Ύποπτων Συναλλαγών Τραπεζικού Τομέα (ΤτΕ ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009)

Νέες Τυπολογίες - Επικαιροποίηση (ΤτΕ ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012)

Ενδεικτικές Τυπολογίες Ασυνήθων ή Ύποπτων Συναλλαγών Χρηματιστηριακού Τομέα (Επ.Κεφ. Ε 41/8.4.2009) 

.

Μονάδα A', Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

 
Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801
 
+30 210 3426892
 

Μονάδα Β', Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων

 
+30 210 3401922
 
+30 210 3426892 

Μονάδα Γ', Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

 Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11801
 
+30 210 3401 951, 946, 945
 
+30 210 3401 944
 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Υποχρέων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
HelpDesk Γ.Γ.Π.Σ. : 
 
+30 210-480-2100
 

Ηλεκτρονική Υποβολή Αναφορών